Privātuma politika

Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt Jūs par to, kādu Jūsu personisko informāciju ievāc un apstrādā SIA Turn Digital, reģistrācijas nr. 40203026165, Artilērijas iela 3 – 20A (turpmāk tekstā – Piekļūstamība).

Kāda veida informāciju mēs no Jums ievācam

Mēs varētu no jums ievākt sekojošus personas datus:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds);
 • kontaktinformāciju (tālruņa numuru un e-pasta adresi);
 • jūsu attēlus apmācību laikā;
 • finanšu informāciju (rēķinu izrakstīšanas gadījumos);

Datu apstrādes tiesiskie pamati un mērķi

Dati nepieciešami, lai nodrošinātu kvalitatīvu Piekļūstammības pakalpojumu sniegšanu, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības, kā arī atsevišķi dati var tikt ievākti, pamatojoties uz jūsu piekrišanu un mūsu leģitīmajām interesēm šādos nolūkos:

 • Jūsu pieteikuma apstrādei dalībai Piekļūstamības mācībās;
 • Lai sniegtu atbildes uz jebkādiem jūsu informācijas pieprasījumiem un nodrošinātu efektīvu komunikāciju;
 • Piekļūstamības mācību organizēšanai un reklamēšanai;
 • Statistikas vajadzībām, lai analizētu rādītājus, kuri palīdz mums savas darbības plānošanai;

Datu konfidencialitāte

Jebkāda veida informācija par to, ka esat piedalījies Piekļūstamības mācībās, kā arī mācībās runātais, ir konfidenciāla un netiks izpausta trešajām personām, izņemot:

 • Ar Jūsu rakstisku piekrišanu;
 • Lai izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Datu uzglabāšanas laiks

Mēs glabāsim jūsu datus, cik ilgi tas ir nepieciešams, lai:

 • Nodrošinātu kvalitatīvas Piekļūstamības mācības šobrīd un ilgtermiņā;
 • Aizsargātu savas intereses sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums;
 • Izpildītu Eiropas Savienības/Latvijas Republikas tiesību aktu prasības.

Parasti mēs glabāsim jūsu datus divus gadus no komunikācijas uzsākšanas par Piekļūstamības mācībām. Šāds laiks nepieciešams, lai jau bijušu mācību dalībnieku pārāk bieži neuzrunātu atkārtoti.

Datu nodošana

Mēs varam nodot jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti.

Mēs nenodosim jūsu datus trešajām personām mārketinga vajadzībām, ja vien jūs tam neesat piekrituši.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti:

 • Piekļūstamības iniciatīvas ekspertu datoros, pielietojot saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi.
 • CRM “Customer Relation Management”. Sistēmas funkcijās ietilpst konkrētu uzdevumu veidošana katram kontaktam, kontraģentam vai darījumam tādā veidā, lai ne par vienu neaizmirstu.

Datu piekļuve un labošana

Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par sevi, kas ir mūsu rīcībā, t.i., izmantot datu subjekta piekļuves tiesības. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs labotu un papildinātu mūsu rīcībā esošus datus, kas varētu būt neprecīzi vai kas ir mainījušies, kopš jūs mums to nodevāt, kā arī jums ir tiesības pieprasīt savu datu dzēšanu. Šādus pieprasījumus variet  nosūtīt uz e-pastu pieklustamiba@turn.lv.

Iebildumi pret datu izmantošanu

Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam veidus, kādos mēs izmantojam jūsu datus, vai iebilst atsevišķiem apstrādes veidiem. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei, kurai tā sniegta.

Jebkādas uzziņas vai jautājumi par jūsu datu izmantošanas veidu var tikt nosūtīti uz e-pastu

macibas@pieklustamiba.lv.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pieprasīt, lai, ievērojot jūsu vajadzības, mēs nosūtām jūsu personas datus, kurus jūs esat mums sniedzis/sniegusi, citam pārzinim.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par mūsu rīcību datu apstrādē, jūs varat kontaktēties ar mums, lūdzot izskatīt gadījumu un iesniedzot to, izmantojot e-pastu macibas@pieklustamiba.lv.

Ja jūs neapmierinās mūsu atbilde vai jūs uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.

Apstiprinu:

Valdes loceklis

Pēteris Jurčenko

Stājas spēkā 08.01.2021.